காணொளிகள்

குருசடித்தீவு புனித அந்தோனியார்
ஆலைய திறப்பு விழா Part 01

குருசடித்தீவு புனித அந்தோனியார்
ஆலைய திறப்பு விழா Part02

குருசடித்தீவு புனித அந்தோனியார்
ஆலைய திறப்பு விழா Part 03
குருசடித்தீவு புனித அந்தோனியார்
ஆலைய திறப்பு விழா Part 04
குருசடித்தீவு புனித அந்தோனியார்
ஆலைய திறப்பு விழா Part 05